اخبار هیئت

فینال لیگ تیمی ...

فینال لیگ تیمی بانوان استان مازندران با قهرمانی تیم مانی کلاب و‌نائب قهرمانی تیم هیات تنیس بابل و سومی تیم سمن ساری پایان یافت سرداوری این تورنمنت را سرکار خانم گلشن غلامپور و مسئولیت برگزاری را ...

اخبار هیئت

فینال لیگ تیمی ...

فینال لیگ تیمی بانوان استان مازندران با قهرمانی تیم مانی کلاب و‌نائب قهرمانی تیم هیات تنیس بابل و سومی تیم سمن ساری پایان یافت سرداوری این تورنمنت را سرکار خانم گلشن غلامپور و مسئولیت برگزاری را ...

اخبار هیئت

فینال لیگ تیمی ...

فینال لیگ تیمی بانوان استان مازندران با قهرمانی تیم مانی کلاب و‌نائب قهرمانی تیم هیات تنیس بابل و سومی تیم سمن ساری پایان یافت سرداوری این تورنمنت را سرکار خانم گلشن غلامپور و مسئولیت برگزاری را ...

اخبار هیئت

فینال لیگ تیمی ...

فینال لیگ تیمی بانوان استان مازندران با قهرمانی تیم مانی کلاب و‌نائب قهرمانی تیم هیات تنیس بابل و سومی تیم سمن ساری پایان یافت سرداوری این تورنمنت را سرکار خانم گلشن غلامپور و مسئولیت برگزاری را ...

اخبار هیئت

فینال لیگ تیمی ...

فینال لیگ تیمی بانوان استان مازندران با قهرمانی تیم مانی کلاب و‌نائب قهرمانی تیم هیات تنیس بابل و سومی تیم سمن ساری پایان یافت سرداوری این تورنمنت را سرکار خانم گلشن غلامپور و مسئولیت برگزاری را ...

اخبار هیئت

فینال لیگ تیمی ...

فینال لیگ تیمی بانوان استان مازندران با قهرمانی تیم مانی کلاب و‌نائب قهرمانی تیم هیات تنیس بابل و سومی تیم سمن ساری پایان یافت سرداوری این تورنمنت را سرکار خانم گلشن غلامپور و مسئولیت برگزاری را ...

اخبار هیئت

فینال لیگ تیمی ...

فینال لیگ تیمی بانوان استان مازندران با قهرمانی تیم مانی کلاب و‌نائب قهرمانی تیم هیات تنیس بابل و سومی تیم سمن ساری پایان یافت سرداوری این تورنمنت را سرکار خانم گلشن غلامپور و مسئولیت برگزاری را ...

اخبار هیئت

فینال لیگ تیمی ...

فینال لیگ تیمی بانوان استان مازندران با قهرمانی تیم مانی کلاب و‌نائب قهرمانی تیم هیات تنیس بابل و سومی تیم سمن ساری پایان یافت سرداوری این تورنمنت را سرکار خانم گلشن غلامپور و مسئولیت برگزاری را ...

اخبار هیئت

فینال لیگ تیمی ...

فینال لیگ تیمی بانوان استان مازندران با قهرمانی تیم مانی کلاب و‌نائب قهرمانی تیم هیات تنیس بابل و سومی تیم سمن ساری پایان یافت سرداوری این تورنمنت را سرکار خانم گلشن غلامپور و مسئولیت برگزاری را ...