حکم انتصاب آقای محمد علی احمدی به سمت رئیس هیآت تنیس شهرستان آمل

حکم انتصاب آقای محمد علی احمدی به سمت رئیس هیآت تنیس شهرستان آمل

حکم انتصاب آقای محمد علی احمدی به سمت رئیس هیآت تنیس شهرستان آمل


تاریخ : 24 دي 1395

بازدید : 246

بازگشت به آرشیو اخبار