حکم انتصاب آقای طاهر مرادی به سمت رئیس کمیته ی برنامه ریزی راهبردی هیآت تینس استان مازندران

حکم انتصاب آقای طاهر مرادی به سمت رئیس کمیته ی برنامه ریزی راهبردی هیآت تینس استان مازندران

حکم انتصاب آقای طاهر مرادی به سمت رئیس کمیته ی برنامه ریزی راهبردی هیآت تینس استان مازندران

 


تاریخ : 24 دي 1395

بازدید : 99

بازگشت به آرشیو اخبار